Rakendusuuringute ja tootearenduse toetus – kellele ja milleks? Tea Tassa (SA Archimedes)

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

13. Tänan tähelepanu eest! Tea Tassa meetmehoidja tea.tassa@archimedess.ee 7300 396

1. NUTIKAS ehk “ Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades “ Tea Tassa 06.06.2017

6. Kuidas valida TA asutus t? • Projektis peab olema selgitus, kuidas on efektiivselt ära kasutatud olemasolevat konkurentsi , kuidas on järgitud RHS üldpõhimõtteid ( § 3) , kas teenust on tellitud turutingimustel : – hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte . • Toetuse saajast mittehankijatel on nüüdsest pakkumuste küsimiseks võimalik kasutada riigihangete keskkonda .

4. Kuidas taotlemine toimub? • Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru , mida korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon , mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna . • Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab SA Archimedese veebilehelt . • Eesti Teadusagentuuri veebilehelt leiab ettevõttele sobilike Eesti teadusasutuste kontaktid • Pärast taotlemise esitamist võib otsuse langetamiseni minna kuni 60 tööpäeva .

5. Millised on valitud kasvualad ? 1) info - ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT ) , mis on seotud teiste majandusaladega (näiteks küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks ) ; 2) tervisetehnoloogiad - ja teenused - ( näiteks biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja - toodete arendamiseks ) ; 3) ressursside tõhusam kasutamine - ( näiteks ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja - tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks ).

9. Kuidas taotlust esitada? • Taotlusvormile ligipääsu saamiseks tuleb esmalt allkirjastada vastav avaldus ning saata see e - posti teel aadressile str@archimedes.ee . • Seejärel on võimalik täita taotlus Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS . • Taotluse täitmise juhend koos ekraanivormidega on l eitav www. archimedes.ee/nutikas • Vaata ka: – Äriplaani koostamine – Finantsanalüüsi koostamine ( lisa 4 )

2. Kellele on toetus mõeldud? • Taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõte , kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes läbi viiakse . • Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on tootearenduse või rakendusuuringuga. • Ettevõte võib kaasata tellijate ringi ka teisi ettevõtluspartnereid , kellega koos rakendusuuringust või tootearendusprojektist saadud uut teavet kasutada .

10. Edulood 1 : • Click&Grow : koostöös TÜ teadlastega otsitakse senisest soodsamat kasvumaterjali, mis oleks ka biolagunev. Toetuse summa 176 400 € • Instigo Eesti OÜ: koostöös Eesti Lennuakadeemiaga viiakse läbi mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseireks. Toetuse summa 575 806 € • BRENSTOL OÜ : koostöös TTÜ teadlastega töötab välja saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli. Toetuse summa 57 071 €

8. Kui pikk on toetatavate tegevuste periood? • Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm aastat. • Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 31. augustil 2022. • II taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 • Taotlusvooru maht on 9 000 000 EUR • Kogueelarve : Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest finantseeritakse kuni 26 586 466 eurot • Käesolevaks hetkeks on antud toetust kogusummas 4 097 448 eurot

12. Kelle käest saan abi ? • Tea Tassa (SA Archimedes) – meetmehoidja. Taotlejate tehniline nõustamine, taotluste menetlemine, rahastamisotsuste ettevalmistamine ning rahastatud projektide maksetaotluste ja aruannete menetlemine. tea.tassa@archimedes.ee , 730 0396 http://archimedes.ee/nutikas/ • Viktor Muuli (ETAg) – nutika spetsialiseerumise valdkonna juht. Taotlejate sisuline nõustamine koostöö tegemisel teadus - ja arendusasutustega, meetme juhtkomisjoni töö korraldamine rakendusüksuse nõustamisel, taotluste hindamisel, meetme arengu - ja tegevussuundade hindamisel ja kavandamisel. viktor.muuli@etag.ee , 730 0325, 517 7697 http:// www.etag.ee/nutikas/ • ETISe kasutajatugi ( ETAg ) – taotlejate nõustamine taotlemiskeskkonnaga ETIS seotud küsimustes. etis@etag.ee , 730 0373

7. Milliseid kulusid saab toetuse abil katta? 1) Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute , tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulud . Vaata ka Frascati manuaal ja tehnoloogia valmidusastmed . 2) Vahendite ja seadmete kulud ulatuses ja ajavahemikul, mil neid kasutatakse projekti jaoks . 3) Muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud nagu materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud . 4) Taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate personalikulud . Taotleja ja partneri osakaal kuludest 2) – 4) võib moodustada kuni 2 0% projekti abikõlblikest kuludest.

3. Kui suur on toetuse summa ? Väikeettevõte Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte Vähem kui 50 töötajat Vähem kui 250 töötajat Rohkem kui 250 töötajat Aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 milj € Aastakäive ei ületa 50 milj € ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 milj € Aastakäive ületab 50 milj € ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 milj € Rakendusuuringud 70% 60% 50% Tootearendus 45% 35% 25% Taotletava toetuse maksimaalne summa Taotletava toetuse minimaalne summa 2 miljonit eurot 1 projekti kohta 20 000 eurot 1 projekti kohta

11. Edulood 2 : • Estelaxe OÜ: koostöös TÜ teadlastega töötatakse välja mittesüttiv silikoonvaht ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks . Toetuse summa 210 000 € • OÜ Kerogen : koostöös TTÜ teadlastega töötatakse välja tehnoloogiline platvorm kaevandatava põlevkivi vääristami seks kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks . Toetuse summa 649 309 € • Eesti Kindlustusseltside Liit: koostöös TÜ teadlastega luuakse üleriigiline tormiohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis . Toetuse summa 63 877 € Veel näiteid SA Archimedese veebilehel .

Views

 • 911 Total Views
 • 754 Website Views
 • 157 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 26 www.emliit.ee
 • 6 eml.aadb.ee